loading1
loading2
ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Lees deze voorwaarden zorgvuldig door voordat je deze website gebruikt die wordt beheerd door Quality Restyling handelend onder Qualityrestyling.com (“ons”, “wij” of “onze”).

Jouw toegang tot en gebruik van deze website is afhankelijk van je acceptatie en naleving van deze voorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang hebben tot de site of deze gebruiken. Door de website te bezoeken of te gebruiken, ga je ermee akkoord gebonden te zijn aan deze voorwaarden. Als je het niet eens bent met enig onderdeel van de voorwaarden, heb je mogelijk geen toegang tot de website.

Beperking van de aansprakelijkheid

In geen enkel geval zullen Quality Restyling, noch haar directeuren, werknemers, partners, agenten, leveranciers of gelieerde ondernemingen aansprakelijk zijn voor enige indirecte, incidentele, speciale, gevolg- of punitieve schade, inclusief maar niet beperkt tot winstderving, gegevens, gebruik, goodwill of andere immateriële verliezen die voortvloeien uit jouw toegang tot of het gebruik van of de toegang tot of het gebruik van de website, gedragingen of inhoud van derden op de website, de inhoud van de website, ongeoorloofde toegang, gebruik of wijziging van jouw transmissies of inhoud, ongeacht of deze gebaseerd is op garantie, contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of enige andere juridische theorie, ongeacht of wij al dan niet op de hoogte zijn van de mogelijkheid van dergelijke schade, en zelfs als een hierin beschreven remedie is mislukt van zijn essentiële doel.

Risico

Jouw gebruik van de website is geheel op eigen risico. De website wordt aangeboden zonder enige vorm van garanties, expliciet of impliciet, inclusief, maar niet beperkt tot, impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreuk of de uitvoering.

Quality Restyling, haar dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen en haar licentiegevers garanderen niet dat: de website ononderbroken, veilig of beschikbaar zal zijn op een bepaald tijdstip of locatie, eventuele fouten of defecten zullen worden gecorrigeerd, de website vrij is van virussen of andere schadelijke componenten, zullen de resultaten van het gebruik van de Service aan uw vereisten voldoen.

Uitsluitingen

Zonder de algemeenheid van het voorgaande te beperken en niettegenstaande enige andere bepaling van deze voorwaarden, zal Quality Restylingonder geen enkele omstandigheid ooit aansprakelijk zijn jegens jouw of enige andere persoon voor enige indirecte, incidentele, gevolg-, speciale, punitieve of voorbeeldige schade of verlies voortkomend uit , verbonden met, of gerelateerd aan jouw gebruik van de website, deze Voorwaarden, het onderwerp van deze Voorwaarden, de beëindiging van deze Voorwaarden of anderszins, inclusief maar niet beperkt tot persoonlijk letsel, verlies van gegevens, zaken, markten, besparingen, inkomsten winst, gebruik, productie, reputatie of goodwill, verwacht of anderszins, of economisch verlies, onder welke aansprakelijkheidstheorie dan ook, ongeacht enige nalatigheid of andere fout of wangedrag (inclusief, zonder beperking, grove nalatigheid en fundamentele schending) door Quality Restyling of een persoon voor wie Quality Restyling verantwoordelijk is, en zelfs als Quality Restylingop de hoogte is gesteld van de mogelijkheid dat dergelijke verliezen of schade worden geleden.

Auteursrecht

Je mag:

  • Berichten/inhoud van de website Quality Restyling afdrukken voor niet-commercieel gebruik (maximaal 3 exemplaren), mits je de volgende copyright-melding opneemt: “© Quality Restyling– alle rechten voorbehouden. Oorspronkelijk gepubliceerd op www.qualityrestyling.com”
  • Een samenvatting van een artikel (of een uittreksel van maximaal 100 woorden) plaatsen met een link naar het oorspronkelijke bericht op deze website of een van onze openbare berichten

Wij staan ​​geen van de volgende toe zonder onze schriftelijke toestemming:

  • Het opnieuw plaatsen van onze inhoud in zijn geheel
  • Het wijzigen of verkopen van inhoud op deze site
  • Vertaling van onze teksten in een andere taal (omdat we de juistheid van elke vertaling willen verifiëren)

Om toestemming te vragen voor een van de toepassingen op de bovenstaande “We staan ​​niet toe” lijst, stuur een email naar info@qualityrestyling.com

Toepasselijk recht

Deze Voorwaarden zullen worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving, zonder rekening te houden met conflicterende wettelijke bepalingen. Ons verzuim om enig recht of bepaling van deze Voorwaarden af ​​te dwingen, wordt niet beschouwd als een verklaring van afstand van die rechten. Als enige bepaling van deze Voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard door een rechtbank, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden van kracht. Deze Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen ons met betrekking tot onze website en vervangen alle vorige overeenkomsten die we zouden hebben tussen ons met betrekking tot de website en vervangen deze.

Wijzigingen

We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken deze voorwaarden op elk gewenst moment te wijzigen of te vervangen. Wanneer we dergelijke updates uitvoeren, herzien we de bijgewerkte datum onderaan deze pagina. Door onze Service te blijven gebruiken of gebruiken nadat die herzieningen van kracht zijn geworden, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de herziene voorwaarden. Als je niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden, moet u stoppen met het gebruik van de service.

Neem contact met ons op

Neem contact met ons op bij vragen over deze voorwaarden,  info@qualityrestyling.com